Styremøte onsdag 12.1.2022 Framheim

Til stede: Per Thrane, Trine Lise Nerdal, Martha Pettersen, Heidi Karlsson, Arla
Vilhelmsson.
Jørn Rydningen tiltrådte møtet til behandling av sak 5/22

Sak 1/22 Referater
a. Ekstraordinært årsmøte Midnattsoltrappa 3.1.22
b. Møte med ordfører og kommunedirektør 4.1.22 angående Midnattsoltrappa

Sak 2/22 Turer i Naturlos – Midtre Hålogaland Friluftsråd
Vi foreslår flg turer:
 September: Flyvraket, start i Skavmodalen.
 August – september: Ordførers tur til Påskehågen
 Februar: Lommelykttur Aa Gård-Fjellkysten 5.februar, Kom deg ut-dagen.
 18.mars: Måneskinnstur til gapahuk Stormyra
Heidi sender inn våre forslag

Sak 3/22 Oppgjør – Byggfag Lavangen Byggeindustri
I perioden 27.6.2019 – 19.1.2021 har vi tatt ut materialer til kr.28 636.
Vedtak:
1. Heidi gjør opp med Byggfag
2. For fremtida må vi notere hva som tas ut og gi melding til leder og kaserer.

Sak 4/22 Frivillighetens år
Invitasjon fra Riksantikvaren om å søke støtte til lokale historiske ferdselsårer.
Vedtak:
Vi søker om støtte på 100 000 til Krigsminneløypa Skavmodalen- Flyvraket (grense Gratangen kommune).
I søknaden anbefaler vi en timepris på dugnadsarbeid på 350,-. Vi må også ta med merking av sti.
Trine Lise formidler til Lavangen kommune.

Sak 5/22 Gapahuk Påskehågen
Jørn Rydningen v/ Skogen Treprodukter tiltrådte møtet.
Pr. i dag har vi fått bevilget tilskudd fra forskjellige støtteordninger.
Vi har ennå ikke søkt lokale bedrifter og organisasjoner.

Jørn orienterte om sitt tilbud:
Materiell til grunnarbeid 52 000 (arbeidet utføres på dugnad)
Arbeid og frakt elementer 65 000 (oppsett på dugnad)
Materialpris 61 000
Alle priser inkl. moms.
I tillegg har vi bedt om at gapahuken får dører som kan åpnes helt. Vi vil også ha benker, dette kommer vi tilbake til, om vi ev. skal lage benkene selv med restmaterialer eller kjøpe.
Materialene fraktes til Skavmodalen, derfra tar Fjellvandrerlaget frakten på dugnad.

Vedtak:
Vi aksepterer tilbudet fra Skogen Treprodukter gitt i møtet 12.1.22.

Sak 6/22 Årsmøte 2021
Vedtak:
Årsmøte legges til 2.mars kl.18 på Frivilligsentralen

Referent
Arla V.